Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2014

Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2014

 

In dit jaarverslag van PB Harkema wordt in het kort aan de leden uitgelegd wat er in het afgelopen jaar gedaan is.

Bestuur Plaatselijk Belang Harkema

Het bestuur van Plaatselijk belang Harkema bestond in 2014 uit de volgende personen:

*André Weening                    Voorzitter

*Gert Terpstra                        Penningmeester

*Sippie Planting                     Secretaresse/notulist

*Gerben Lenstra                    lid federatie

*Germ de Haan                      lid

*Paulus Poelman                    lid

*Jan Spoelstra                        lid

*Marga Luiken                       lid

Vergaderingen

Het bestuur heeft elke maand vergaderd uitgezonderd januari en juli.

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten bezocht oa.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Achtkarpselen

Opening gezondheidscentrum Wâldsoarch

Vernieuwde kantine sporthal,

Heropening kindercentrum Harlekein

N-OostFryslan Dwaande in Burgum

Tevens is er regelmatig contact geweest met gemeente Achtkarspelen en SWA.

In het voorjaar werd door de gemeente begonen met het herinrichten van het aanzicht van de begraaafplaats en het oorlogsmomunent. Al oude begroeiing werd weggehaald en alles weer opnieuw beplant

Op  4 mei werd na dat  het” Heideblomke” het Taptoe Signal had gespeeld weer onder grote belangstelling door  Plaatselijk Belang Harkema met medewerking van het Natrus Bataljon en leerlingen van de basisschool “de Wynraos  “een kranslegging verzorgd bij het monument voor oorlogsslachtoffers te Harkema.

Tijdens de feestweek georganiseerd door het DFC was  er ook ruimte voor festiviteiten nav. het 100 jarig bestaan van PB , zoals het spijkerdorp voor de jeugd, Revue opgevoerd door de toneelver. Harkjemar, expositie Harkema toen en nu.

Zonder de hulp van de vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest.

Milieu

Na de zomervakantie komen we allen merken dat de verlichting om en om was gedoofd in alle straten van Harkema, behalve de wegen die in de strooiroute vielen.

Inmiddels is deze bezuinigingsmaatregel net voor de kerst weer  herzien , dit vanwege de vele klachten en de tegenvallende bezuiningen.

Bouwactiviteiten en wonen

Inmiddels  zijn de 8 huurwoningen van SWA aan de Singel klaar en bewoond.

Opgeleverd zijn er 4 woningen gebouwd aan de Warmoltsstrjitte en volgen er nog 4

In het woningbouwprogramma zijn inmiddels 18 woningen opgenomen voor de vdBent St. op het gymterrein. PB lobbyt nog voor 18 extra woningen/appartementen op het tennisterrein

Centrumplan Harkema

Op 5 april werd het gezondheidscentrum officeel geopend door burgemeester Gerbrandy ,waarbij tevens de naam werd onthuld: Wâldsoarch

De 12 appartementen boven het gezondheidscentrum zijn inmiddels allemaal bewoond

Ook is de gemeente erop gewezen dat er op het tennis en gymterrein mogelijkheden zijn voor woningbouw.

Sport

PB heeft ook regelmatig overleg gehad met de gemeente over het verplaatsen van de tennisbaan naar het sportpark.

Inmiddels is de wildbegroeiing hier gekapt.

De beide voetbalclubs en de korfbalver. kunnen sinds eind 2014 gebruik maken van het kunstgrasveld.

Wegen en groen

Nijebuorren/Bouwe Harkemastrjitte

In het najaar van dit jaar was de rekonstruktie van de Nijebuorren/B.Harkemastrjitte klaar en werden de laatste werkzaamheden en aankleding van het parkeerterrein bij de poimar uitgevoerd.

Er is bij de gemeente al meerdere keren aangegeven dat de Warmoltstrjitte in slechte staat is

De gemeente is bezig een eerste ontwerp te maken, waarbij vooraf overleg met pb is geweest.

In 2016 worden deze  werkzaamheden gestart.

Strooien

De gemeente heeft aangegeven dat de Nijebuorren (vanwege het gezondheidscentrum) worden meegenomen in de strooiroute.

Verkeersveiligheid

Tijdens de rekonstruktie van de Warmoltsstrjitte in 2016 word de oversteek naar de Ikeloane meegenomen

 

Federatie

In de federatie, het overkoepelend orgaan van alle PB in onze gemeente, hebben zittingGerben LenstraenGert Terpstraals reserve lid.De federatie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op alle dorpen voorbeelden hiervan zijn: gemeentelijk verlichtingsbeleid,veiligheid, overleg wijkagenten en gemeente  enz.

 

Media

Na 32 jaar het dorpsbled te hebben verzorgd , is Egbert Borger ermee gestopt.Gelukkig is nu hiervoor  De Harkemastercourant gekomen, welke elke 4 weken verschijnt in een oplage van 3000 stuks.

Bezoek regelmatig de website  www.deharkema.frl  voor meer informatie over  het wel en wee van Harkema. Ook kunt u foto’s van verschillende activiteiten in Harkema hierop zien.

Bij redactie@deharkema.frl  kunt u informatie aanleveren

 

Vrijdag 20 februari werd gevierd dat PB H 100 jaar geleden was opgericht, dmv een receptie voor oud bestuursleden en genodigden. De giften en donaties worden gedoneerd aan het Hans de Vriesfonds

Uit het leefbaarheidsfonds werden verschillende doelen in Harkema gesteund, oa. Bijdrage Doarpsblêd,Harkemastercourant, Doarpsfeest, Sinterklaasintocht, Tuindorp

 

Want het Plaatselijk Belang is ons aller Belang !!!!!

Plaatselijk Belang Harkema,  25 maart  2015


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter