Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2013

 

Jaarverslag Plaatselijk Belang Harkema 2013

 

In dit jaarverslag van PB Harkema wordt in het kort aan de leden uitgelegd wat er in het afgelopen jaar gedaan is.

Bestuur Plaatselijk Belang Harkema

Het bestuur van Plaatselijk belang Harkema bestond in 2013 uit de volgende personen:

*Geke van der Molen              Voorzitter

*Gert Terpstra                         Penningmeester

*Sippie Planting                       Secretaresse/notulist

*Gerben Lenstra                      lid federatie

*André Weening                     Vice -voorzitter

*Germ de Haan                       lid

*Paulus Poelman                     lid

*Jan Spoelstra                         lid

*Hendrikje Pijl             notulist (gestopt ziekte)

Vergaderingen

Het bestuur heeft elke maand vergaderd uitgezonderd januari en juli.

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten bezocht oa.

 oplevering Swartfliet, 100 jaar bestaan Gerf.kerk,uitreiking verkeerslabel Wynroas,

werving en behoud vrijwilligers, Achtkarspelen Fit, verlichtingsbeleid , Duorsam Dwaande en informatieavond over de nieuw zorgwoningen

Er is regelmatig contact geweest met gemeente Achtkarspelen ,SWA en DFW.

Op  4 mei werd na dat  het” Heideblomke” het Taptoe Signal had gespeeld weer onder grote belangstelling door  Plaatselijk Belang Harkema met medewerking van het Natrus Bataljon en leerlingen van de basisschool “it Holdersnest  “een kranslegging verzorgd bij het monument voor oorlogsslachtoffers te Harkema.

Burgemeester Gerbrandy bezocht Harkema op 13 juni. De ontvangst was in de spitkeet , waarna een korte rondrit door Harkema werd gemaakt in de huifkar van het Ot en Sien museum. Tijdens de route werd er gestopt bij het winkelcentrum,tennisbanen,sporthal en sportterreinen.

De nieuwe opzet van DFC heeft ook dit jaar weer een prachtige feestweek opgeleverd

Er was gezorgd voor vertier voor jong en oud .

Ook dit  jaar werd er volop gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Onze dank gaat uit naar het bestuur.

Bezoek PvdA fractie

26 november brachten enkele fractieleden een bezoek aan Harkema waarbij  Plaatselijk Belang Harkema kon aangeven wat er zoal leeft in Harkema .

E-Health project

Vorig jaar zijn tijdens de pauze 46 enquetes uitgedeeld en ingevuld over dit project.

De uitkomst is in het kort dat er wel interesse voor is , maar er gevreesd wordt dat het persoonlijk contact hierdoor verdwijnt.

De voortgang van dit project hangt af van de subsidie.

Milieu

Door de gemeente werd een voorlichtingavond georganiseerd in het clubhuis vanwege de subsidiemogelijkheden bij woningisolatie.

Het Swartfliet is weer schoon, ca 7000 cub vervuild slib is afgevoerd en de vissen weer teruggezet konden worden.

Bouwactiviteiten en wonen

Tijdens de Expo werder er al tekeningen getoond van de starters woningen aan de Wide Pet.Deze woningen worden  nu inmiddels gebouwd.

Tevens zijn de 6 huurwoningen van SWA aan de Singel klaar en bewoond.

SWA is nog bezig om plannen te maken voor woningen aan de Warmoltstrjitte en Nijewei.

Ook zouden we graag woningen voor vdBentstichting willen realiseren in het centrum

PB Harkema heeft dit kenbaar gemaakt in de reactie op de woonvisie.

Centrumplan Harkema

De nieuwe Poimar werd in het voorjaar geopend en korte tijd erna werd gestart met de bouw van het gezondheidscentrum en de zorgappartementen

De 12 appartementen boven het zorgcentrum worden gehuurd door De Friese Wouden voor 20 jaar, er heeft een bericht hierover in het dorpsbled gestaan en er is een voorlichtingsavond geweest .

Inmiddels zijn er 5 appartementen verhuurd.

Er is bij de gemeente al meerdere keren aangegeven dat de Warmoltstrjitte in slechte staat is,hopelijk verandert dit in 2015. Ook is de gemeente erop gewezen dat er op het tennis en gymterrein mogelijkheden zijn voor woningbouw.

Sport

PB heeft ook regelmatig overleg gehad met de gemeente over het verplaatsen van de tennisbaan.

Afgelopen jaar werd bekend dat de gemeente grond heeft aangekocht bij de sporthal , het plan is dat hier de nieuwe tennisbanen komen.

We laten het ontwerp via de beamer zien.

Ook is er overleg met de gemeente over kunstgrasveld op sportpark de Bosk ,waar meerdere sportverenigingen gebruikt van kunnen maken. De gemeente is nu bezig om het financiële plaatje rond te krijgen.

Wegen en groen

Pauloane

In september was de Pauloane weer klaar na vertraging van meerdere maanden.

Hierdoor werd de wielerronde ook verplaatst naar augustus

Nijebuorren/Bouwe Harkemastrjitte

Er is een informatieavond georganiseerd mbt. reconstructie van deze wegen in de Klok.

De plannen werden gepresenteerd aan de bewoners, welke tevens opmerkingen en wensen kenbaar konden maken.

Verlichting

Routeverlichting is aangebracht in het fietspad langs de Feart.Ook is aan gemeente gevraagd dit fietspad te strooien.

Op 21 november is door de gemeenteraad besloten om de verlichting te dimmen.Doel is structureel verlagen van de kosten van onderhoud en beheer.

Het gevolg ervan is dat begin dit jaar alle verlichting vanaf 19 uur in dimstand gezet  is

Tekeningen liggen in de pauze ter inzage, hierop zijn ook de strooiroutes aangegeven.

Oorlogsmonument

Er is overleg geweest  met de gemeente en het bestuur Memento Mori om het aanzicht van de begraafplaats en het oorlogsmonument te veranderen.

Er wordt een pleintje gemaakt zodat het monument beter zichtbaar is en de struiken voor de heg maken plaats voor gras.Werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

Verkeersveiligheid

Er zijn in overleg met gemeente en de Wynroas potloden geplaatst op de kruising Warmoltstjritte/Ikeloane.Echter niet naar alle tevredenheid,er is nog overleg met de gemeente over een goed alternatief.

 

Federatie

In de federatie, het overkoepelend orgaan van alle PB in onze gemeente, hebben zittingGerben LenstraenGert Terpstraals reserve lid.De federatie houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op alle dorpen voorbeelden hiervan zijn: gemeentelijk verlichtingsbeleid,veiligheid, overleg wijkagenten en gemeente  enz.

 

Website www.deharkema.nl

Bezoek regelmatig de website  www.deharkema.nl  voor meer informatie over  het wel en wee van Harkema. Ook kunt u foto’s van verschillende activiteiten in Harkema hierop zien.

Bij redeactie@deharkema.nl  kunt u informatie aanleveren

 

Werkgroep 100 jarig bestaan PB Harkema

De werkgroep komt regelmatig bijelkaar vanwege de voorbereidingen van het 100 jarig bestaan.

De festiviteiten worden gehouden in dezelfde week als het dorpsfeest.

De website en het doarpsbled houden u op de hoogte

Uit het leefbaarheidsfonds werden verschillende doelen in Harkema gesteund, oa. Bijdrage Doarpsblêd, Doarpsfeest, Brassband Heideblomke,Sinterklaasintocht

 

Want het Plaatselijk Belang is ons aller Belang !!!!!

Plaatselijk Belang Harkema, 26maart 2014


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter