Agenda aankomende ledenvergadering PB Harkema

Geplaatst op: 11 Maart 2014 -

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Harkema op 26 maart a.s. in de zaal van De Boemerang ,Reitsmastrjitte 35 te Harkema aanvang 19.30 uur.


Het programma is als volgt:

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Notulen jaarvergadering 2013
 3. Jaarverslag 2013
 4. Financieelverslag 2013
 5. Verslag kascommissie en benoemen nieuw kascommissielid
 6. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar Geke van der Molen
Door bestuur voorgedragen Marga Luiken
Kandidaat bestuursleden kunnen zich opgeven bij het bestuur tot 24 maart

7.Huldiging en uitreiking van de Panne.

8.Rondvraag

9.Pauze

10. Voorlichting over veranderingen op gebied van wonen,welzijn en zorg in de nabije toekomst
door beleidsmaker Q.Sirag ( gemeente Achtkarspelen ) en Aafke Kamminga (De Friese Wouden )

11.Sluiting

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij.

Hoogachtend,

Plaatselijk Belang Harkema


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Google
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • MySpace
 • Twitter