Ingezonden stuk Intensieve veehouderij Achtkarspelen.

Geplaatst op: 3 Maart 2014 -Open brief aan de leden van B&W en de gemeenteraad van Achtkarspelen

Aan de Singel in Harkema kan een uitbreidingsplan uitsluitend gerealiseerd worden als de geurnormen worden opgetrokken i.v.m. een naastgelegen intensieve veehouderij. Bovendien stelt B&W voor om ook het bedrijf toestemming te verlenen van 58% te groeien. Ik kan mij hier niet in vinden, zowel niet in het ene als in het andere. Het is niet de eerste keer dat ik B&W en de raad lastigval met mijn mening en het zal de laatste keer waarschijnlijk ook niet zijn.Hoewel, misschien verandert het sentiment na de verkiezingen voor de raad. Hieronder vindt u de brief die ik heden aan de leden van B&W en de gemeenteraad van Achtkarspelen heb verzonden. Ingezonden door: Gerben Lenstra - Harkema


*** OPEN BRIEF ***

Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Achtkarspelen

Open brief n.a.v. het voorstel van B&W om een kalverenmesterij aan de Singel te Harkema  toestemming te geven met 58% uit te breiden en de geurnormen voor de aangrenzende wijk op te trekken van 2 naar 4 ou/m3 .

Deze notitie heeft betrekking op agendapunt 13 van de agenda van de gemeenteraad op donderdag 6 maart a.s.

http://www.raad-achtkarspelen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/6-maart/19:30

 

Beste mensen

Voordat ik aanmerkingen maak wil ik beginnen met mijn waardering uit te spreken voor de volledige manier waarop het college van B&W de benodigde informatie heeft voorgelegd.

Dat hieruit halsstarrig onjuiste conclusies worden getrokken doet hieraan niets af.

Classificatie achtergrondbelasting

 

In mijn eerste brief over geurnormen (20 april 2010) heb ik B&W beschuldigd van manipulatie, hetgeen ik nu herhaal om dezelfde redenen. In de brief van B&W is n.l. het staatje opgenomen van de RIVM betreffende Classificatie achtergrondbelasting.  De gegevens zijn  subjectief en scores zullen in bijvoorbeeld Brabant  sterk verschillen van die op Vlieland of hier.

Als je dat zo presenteert, dan probeer je de discussie te manipuleren door misleiding.

Niet netjes B&W.

In het rapport van BügelHaja wordt gesproken over achtergrond- en voorgrondniveau. Intuïtief zou ik stank die stabiel over het land ligt aanduiden als achtergrondniveau (voorbeeld de muffe lucht die in je neus komt als je vanaf Arnhem richting Nijmegen rijdt). Voorgrondniveau is een hogere waarde afhankelijk van de windrichting. Maar nu lees ik dat bij realisatie van de uitbreiding van onze fokker het achtergrondniveau hoger zal zijn (3,9) dan het voorgrondniveau (3,4). Zijn de getallen omgewisseld?

Waar zijn overigens de grenswaarden 2 en 8 die in de gemeente gelden eigenlijk op gebaseerd? Ik vrees op de stank die stabiel over het land ligt. In dat geval wordt geen rekening gehouden met de bewoners die aan de lijzijde van dit soort bedrijven wonen. Zoals de familie van der Wiel. Het verschil tussen voor- en achtergrondbelasting van 0,5 dat bij mijn uitleg zou gelden lijkt  mij hoogste onwaarschijnlijk.

 

Bedrijfsvergroting met 53,8%

 

De kalverenmester wil  "enigszins " uitbreiden stelt B&W. Die term is ook manipulatief als je een toename van 245 naar 377 stuks als een kleinigheid wilt wegwuiven. Niet netjes B&W.

 

Vage kaartjes

 

In het rapport van BugelHajema vinden we wollige kaartjes met ingetekende grenzen van geurbelasting.

Er zijn niet zomaar geurcirkels getrokken, maar het kaartje suggereert de uitslag van een onderzoek met veel meetpunten rond het object en/of een geavanceerde computerberekening. Dat u het heeft geaccepteerd B&W  dat een onderzoekbureau het bestaat om in deze tijd met zulke slechte kaartjes aan te komen.

Het eerste kaartje (bijlage 2) wekt de indruk gemanipuleerd te zijn: de te hoge belasting grenst precies aan de rand van het kavel. Het vergrote kaartje (bijlage3) lijkt toch anders uit te wijzen.

In bijlage 9 "Berekening incl. uitbreidingsplannen intensieve veehouderijen in de omgeving", een veel scherper kaartje, wordt toch weer de indruk van manipulatie gewekt.

Maar we leren er nog iets anders uit: op beide kaartjes is duidelijk te zien dat het rode gebied over de weg reikt. En daar ligt het huis van de fam. van der Wiel (zie bijlage 2), dat pal naast de grenswaarde van 8 ligt.

B&W stelt in haar reactie op de brief van de fam. van der Wiel dat hun geurbelasting na vergroting van de boerderij na toepassing van niet nader omschreven  'technische voorzieningen" binnen de 8 zal blijven.

Het is uiterst onwaarschijnlijk  dat  deze belasting onder de 8 zal blijven als je bedenkt dat de belasting aan de noordkant met 2 punten opgehoogd wordt.

Wat moeten we ons overigens voorstellen bij die "technische voorzieningen"? Hoe voorkomen we dat we hier overdreven verwachtingen van hebben op geleide van veel te optimistische effecten zoals geëtaleerd door de verkoper? Het stankniveau moet tenslotte van 5,2 teruggebracht worden naar 4. Dat is nogal wat, wie garandeert dat? 

En als dat nu niet blijkt te lukken, wie trekt er dan aan de bel? 

En wat gebeurt er dan? Kan de veehouderij dan gesloten worden?

Stel nu eens voor dat deze geheimzinnige "technische voorzieningen"  worden toegepast in het huidige bedrijf.  Het ligt voor de hand om dat eerst te proberen lijkt mij. Zou dat niet alle problemen niet kunnen oplossen?

 

Woongenot

 

Als wij in een garagebedrijf een boterham met kaas eten, dan proeven we benzine en oplosmiddelen. De monteur proeft wel kaas. Net zoals onze ondernemer met zijn kalveren echt geen stank ruikt.

Als je in een agrarisch gebied woont dan ruik je de geur niet die permanent over het land ligt.

Bij onze discussie over stankoverlast is de wind de verstorende factor.  Die zorgt ervoor dat je niet kunt wennen aan stank, omdat de intensiteit voordurend varieert.

In onze discussie wordt steeds gedaan of wij over constante geurbelasting praten maar dat is niet zo.

De variatie in stankoverlast zorgt voor een ernstige aantasting van het woongenot die veel bewoners wordt aangedaan.

Persoonlijk begrijp ik niet dat B&W de belangen van 28 ondernemers steeds laat prevaleren boven de belangen van 28.000 inwoners. Leveren deze ondernemers zoveel belastinginkomsten op?

 

Voorzorgnorm

 

Toen ik in 2010 contact opnam met de GGD over de gevaren voor de volksgezondheid was hun reactie uiterst vaag en neutraal. Het zal u opgevallen zijn dat de toon in de loop van de jaren aanmerkelijk is gewijzigd n.a.v. incidenten in het veld. Hetgeen nu uitmondt in het advies om pas op de plaats te maken in afwachting van nader onderzoek.

B&W wuift het advies terzijde, want er is geen wetenschappelijk bewijs.

Er zijn wel sterke aanwijzingen voor gevaren voor de volksgezondheid:

We weten dat het fijnstof MRSA kan bevatten. MRSA is de gevreesde ziekenhuisbacterie die zeer besmettelijk is en hele afdelingen van ziekenhuizen kan lamleggen. Er is inmiddels ook een supervorm (ongevoelig voor antibiotica) die vanuit Zuid-Europa op ons toe komt de MRSA-C.

Een maand geleden werd op een intensieve veehouderij in Duitsland een superbacterie ontdekt. Hoe die er gekomen was blijft een raadsel, maar de stallen werden haastig ontruimd.

Nu geef ik een voorbeeld van een incident dat niet is uitgesloten:

Op onbekende wijze raakt een bedrijf besmet met een superbacterie. Het valt niet op omdat de dieren niet ziek worden.

De bacterie wordt (net zoals de MRSA bacterie) via het fijnstof over de omgeving uitgestrooid.

Bij besmetting van mensen breekt de ziekte pas uit na een incubatietijd van ca 16 dagen en zijn de laatste vijf dagen besmettelijk (zoals bij de waterpokken de incubatietijd 10-21 dagen is en de laatste dagen besmettelijk zijn). De zieken sterven binnen tien dagen.

Helaas is de ziekte net zo besmettelijk als waterpokken of MRSA en trekt als een bosbrand door de wereld.

De gevolgen doen denken aan de pestepidemie uit de 10e eeuw toen ca 50% van de bevolking stierf.

In mijn artikeltje in de Leeuwarder Courant gaf ik al aan dat intensieve veehouderijen biologische tijdbommen zijn.

 

Beste leden van de raad

Ik wens u veel wijsheid bij het nemen van uw besluit.

Houdt u vooral ook in gedachten dat de verkiezingen naderen.

Wat zou er gebeuren denkt u als er een gemeentelijk referendum zou plaatsvinden met de vraag:

Moeten we de intensieve veehouderij in onze gemeente laten groeien, niet laten groeien of afbouwen?

Zou dan ook zo'n 75% voor groei stemmen zoals de gemeenteraad iedere keer weer doet?

De kiezers zijn vast benieuwd naar uw besluit.

 

 

Groeten

 

 

Gerben Lenstra,              Harkema 3 maart 2014


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter